Rewitalizacja 2007-2013

 • Ogólne założenia procesu Rewitalizacji w okresie programowania 2007-2013

  Rewitalizacja w ramach RPO WO 2007-2013 polegała przede wszystkim  na skierowaniu niezbędnych środków na te przedsięwzięcia, które pozwoliły rozwiązać konkretne problemy, zdefiniowane na podstawie szczegółowej analizy sytuacji  społeczno – gospodarczej miasta Kluczborka.

  Aby móc aplikować o środki unijne na rewitalizację miasta pierwszym krokiem, który gmina musiała wykonać było opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, który to został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr XXXIV/440/09 z dnia 03.03.2009. Dokument ten szczegółowo określał zasady realizacji złożonego procesu rewitalizacji oraz obszar, którego ten proces dotyczył.  LPR wdrażany był od 2009 do 2013. Został on opracowany w oparciu o szczegółowe wytyczne RPO WO, dzięki czemu wsparte  zostały  kompleksowe zagadnienia, podnoszące jakość życia na danym obszarze, a nie tylko doraźne przedsięwzięcia, mające znikomy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru.

  Obszary, które wymagały rewitalizacji to nie przypadkowo wybrane obiekty czy nieruchomości wymagające renowacji czy kapitalnych remontów ale obszary o szczególnej kumulacji problemów społeczno –gospodarczych.  LPR w bardzo szczegółowy sposób opisał metodologię wyboru obszarów, które zostały  objęte wsparciem w zakresie rewitalizacji.  Wybrane zostały  trzy, spośród  podanych w wytycznych do sporządzania LPR-u,  wskaźników i pod tym kątem przeanalizowano  poszczególne obszary (ulice). Obszar, dla którego wartość wybranych wskaźników przekraczały wartość referencyjną dla całego województwa, zakwalifikowały się do rewitalizacji i tam właśnie podjęto kluczowe działania naprawcze.

  Na tej podstawie zrealizowano dwa kluczowe dla miasta Kluczborka projekty:

  1. „Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych”
  2. „Rewitalizacja Miasta Kluczborka – budynki mieszkaniowe z częścią usługową”

 • „Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych”

  Projekt pn. „Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych” to zintegrowany projekt, który został ukierunkowany na odnowę  i zwiększenie znaczenia i funkcji najważniejszych obiektów  zabytkowych miasta.

  Zrewitalizowana w ramach projektu infrastruktura dwóch kluczowych obszarów zaliczanych do kulturowego dziedzictwa Kluczborka i całego regionu, stanowi  podstawę do zaoferowania wszystkim mieszkańcom gminy, a także wzrastającej liczbie turystów interesującego sposoby spędzania wolnego czasu, przy okazji organizowanych wydarzeń kulturalnych.

  W ramach projektu zrealizowano następujące zadania :

  1. Remont glorietty w zabytkowym Parku Miejskim w Kluczborku
  2. Remont fontanny w zabytkowym Parku Miejskim w Kluczborku
  3. Remont istniejących i budowa nowych ścieżek w Zabytkowym Parku Miejskim w Kluczborku
  4. Budowa oświetlenia i monitoringu wizyjnego w Zabytkowym Parku Miejskim
  5. Remont ścieżki pieszo-rowerowej w Parku Miejskim (ul. Sportowa)
  6. Ratusz Miejski – remont elewacji i pomieszczeń
  7. Rynek – remont dróg  i kanalizacji deszczowej na Rynku w Kluczborku
  8. Remont elewacji 14 kamienic należących do wspólnot mieszkaniowych

  Realizacja projektu rozpoczęła się w kwietniu 2010 i zakończyła w II kwartale 2012r. Całkowita wartość projektu „Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych” wyniosła 7 605 788,12 zł. Koszty kwalifikowane były na poziomie 6 379 475,86 zł. Wysokość dofinansowania wyniosła 4 784 606,89 zł tj. 75 % kosztów kwalifikowanych.

 • „Rewitalizacja Miasta Kluczborka – budynki mieszkaniowe z częścią usługową”

  Projekt zakładał remont zewnętrznych elementów strukturalnych budynków mieszkalnych z częścią usługową, wpisanych do ewidencji zabytków.  Projekt objął budynki zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 25, ul. Zamkowej 2,4 ul. Krakowskiej 6,10,21,29,31,35 oraz ul. Szewskiej 2. Beneficjentem projektu odpowiedzialnym za jego realizację oraz rozliczenie była wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 4,  zaś Gmina Kluczbork podjęła się roli koordynatora tego przedsięwzięcia. Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Jego całkowita wartość opiewała na kwotę 434 595,62 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 210 348,31 zł.  Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu a zakończyła w listopadzie 2011 roku.  Działania i prace podjęte w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Kluczborka – budynki mieszkaniowe z częścią usługową” były istotnym uzupełnieniem działań rewitalizacyjnych realizowanych przez Gminę Kluczbork. W połączeniu przedsięwzięcia te znacząco wpłynęły na poprawę  atrakcyjność i estetyki naszego miasta a jednocześnie na zachowanie historycznego wystroju obiektów zlokalizowanych w jego centrum.

 • Nagroda dla Kluczborka za Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013

  Gmina Kluczbork zwyciężyła w konkursie na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Opolskiego 2013.

  Jury, w skład którego wchodzili m.in. opolscy architekci i urbaniści, 27 września 2013r. uznało, że to projekt gminy Kluczbork zasługuje na główną nagrodę. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 20 listopada 2013r w Opolskiej Filharmonii.

  Do tej edycji konkursu, organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego, zgłoszono 25 realizacji, związanych z zagospodarowaniem parków, terenów rekreacyjnych, modernizacją obiektów drogowych i placów, adaptacją budynków użyteczności publicznej oraz kompleksów sportowych. W wyniku przeprowadzonych wizji lokalnych do dalszej oceny konkursowej oraz do konkursu internautów wyłoniono 13 przedsięwzięć, w tym zwycięski projekt gminy Kluczbork „Rewitalizacja Miasta Kluczborka”

  Celem konkursu było  promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

  Nagrodę jury przyznało za: wzorowe przeprowadzenie rewaloryzacji zróżnicowanej funkcjonalnie przestrzeni publicznej, o istotnym znaczeniu dla społeczności miasta (Rynek i Park Miejski) poprawiającej zdecydowanie warunki życia w mieście i atrakcyjność miasta w regionie, co zostało zrealizowane w warunkach niedużego budżetu; za skalę przedsięwzięcia, obejmującą równocześnie dwa bardzo ważne dla zaspokajania potrzeb mieszkańców obszary w systemie przestrzeni publicznych Kluczbork, odtworzenie historycznych walorów urbanistycznych i architektonicznych oraz wydatne podniesienie jakości istniejącego zagospodarowania.