Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie

12 października 2017

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów miasta pod względem społecznym i gospodarczym. W dniu 3 października 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrza Jarosław Kielar oraz marszałkowie Andrzej Buła i Stanisław Rakoczy podpisali umowę o dofinansowanie tego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.

Główną osią działań w ramach projektu jest rewitalizacja terenu po byłej Famprze w Kluczborku przy ul. Pułaskiego polegająca na przekształceniu i adaptacji terenu oraz obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji o przeznaczeniu społecznym, socjalnym, kulturowym, rekreacyjnym oraz utworzenie zaplecza lokalowego wraz z wyposażeniem dla takich instytucji miejskich jak:  Zakład Aktywizacji Zawodowej, Świetlica Parasol,  a także stworzenie kawiarni. Ponadto planuje się zrewitalizować całość terenu przyległego tworząc przyjazne miejsce rekreacji, nauki i rozrywki.

W ramach realizacji projektu Gmina Kluczbork zawarła partnerstwo z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość”.

W oparciu o zawarte partnerstwo z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku, zostaną podane rewitalizacji tereny zaliczone do obszarów zdegradowanych miasta Kluczborka, tj. Dom Katechetyczny przy ul. Katowickiej 3 w Kluczborku.  Zakres prac obejmie tu: dobudowę klatki schodowej z windą, wykonanie wentylacji oraz instalacji przeciwpożarowej, a także instalacji c.o. i wod. kan.

Rewitalizacji zostaną również poddane przestrzenie międzyblokowe, których właścicielem jest drugi Partner projektu Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość”. Zadanie obejmie budowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (m.in. boiska sportowe, ścieżki zdrowia, ścieżka do refleksoterapii, siłownie zewnętrzne),  alejki spacerowe, elementy małej architektury.

Całkowita wartość projektu to ponad 12 mln , z czego dofinansowanie to prawie 5,5 mln zł. Ostatecznie realizacja projektu zakończy się w maju 2020r.